เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม      SVN TALK เวที เสวนาทางปัญญา ที่ถ่ายทอดและขยายความเข้าใจของสมาชิก และผู้สนใจให้มีมุมมองกว้างยิ่งขึ้น ในประเด็นปัญหา
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางที่ภาคธุรกิจ จะมีส่วนร่วมในการแก้ไข

SVN Talks ครั้งที่ 3/2553 “ประเทศไทยจะอยู่รอดไหม ในนโยบายรัฐสวัสดิการ”
     บรรยายโดย ดร.สมชัย จิตสุชน
     ผู้อำนวยการวิจัยด้าน...


อ่านเพิ่มเติม
SVN Talks ครั้งที่ 5/2552 “ภาพรวมของระบบการขนส่ง และจราจรของประเทศไทย ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
     เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Venture Network Asia, Thaila...

อ่านเพิ่มเติม
SVN Talks ครั้งที่ 2/2552 “กลไกการคอรัปชั่น จากอดีตจนถึงปัจจุบัน”
     ท่ามกลางปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทย เรายังคงไ...

อ่านเพิ่มเติม
SVN Talks ครั้งที่ 1/2552 “ฝ่าวิกฤติสู่ชัยชนะ : Succeeding in Turbulent Times”
     กิจกรรม SVN Talks ครั้งที่ 1/2552 ในหัวช้อ “ฝ่าวิกฤติสู่ชัยชนะ : Succeeding in Turbule...

อ่านเพิ่มเติม
SVN Talks ครั้งที่ 9/2551 “ความกล้าหาญทางจริยธรรมในสังคมไทย”
     "...ความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นคำที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ(Morality) แต...

อ่านเพิ่มเติม
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]