เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ปรึกษา
1    คุณอานันท์ปันยารชุน
2    คุณสุลักษณ์ศิวรักษ์
3    คุณโสภณสุภาพงษ์
4    คุณปรีดาเตียสุวรรณ์
5    คุณประเวศ วะศี

คณะกรรมการ
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1    คุณวัลลภพิชญ์พงศาประธานกรรมการ
2    คุณสมลักษณ์หุตานุวัตรกรรมการ
3    คุณประวิทย์เยี่ยมแสนสุขกรรมการ
4    คุณดารณีเรียนศรีวิไลกรรมการ
5    คุณม.ล.กรกสิวัฒน์เกษมศรีกรรมการ
6    คุณวิเชียรเจษฎากานต์กรรมการ
7    คุณจงเกียรติอนันตอัมพรกรรมการ
8    คุณอภิชาติการุณกรสกุลกรรมการ
9    คุณวีระเดชสมบูรณ์เวชชการกรรมการ
10    คุณศศมนศุพุทธมงคลกรรมการ
11    คุณสุริยนเภกะสุตกรรมการ
12    คุณปัญญาฉัททันต์รัศมีกรรมการ
13    คุณสันติคุณพิสิฐวงศ์ กรรมการ
14    คุณรวิวรรณโฮริโนอุชิกรรมการ
15    คุณขุนกลางขุขันธิน กรรมการ
16    คุณดร.รจนาโกศัยยานนท์กรรมการ
17    คุณปิยะกุลสุวรรณสัมฤทธิ์กรรมการ
18    คุณดร.จรรยาพุคยาภรณ์กรรมการ
19    คุณรุ่งวิทย์เติมพิทยาเวชกรรมการ
20    คุณเกรียงศักดิ์เทพผดุงพรกรรมการ
21    คุณสุทธิชัยเอี่ยมเจริญยิ่งกรรมการ
22    คุณกานต์ฤทธิ์ขจรกรรมการ