เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
     บรรยายโดย ดร.สมชัย จิตสุชน
     ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมและการกระจายรายได้
     สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI)
     และพบกับวิทยากรรับเชิญพิเศษ คุณแบ๊งค์ งามอรุณโชติ
     อนุกรรมาธิการ วุฒิสภา

ณ อาคารศศนิเวศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย