เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมวิสัยทัศน์
SVN เป็นเครือข่ายธุรกิจผู้ทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ขึ้น

พันธกิจ
1. ขยายเครือข่ายธุรกิจที่มีจิตสำนึกและสร้างแรงบันดาลใจ ในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการประกอบกิจการธุรกิจ
2. เป็นเวทีแลกเปลี่ยน ศึกษา และเผยแพร่การทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. เข้าร่วมกับเครือข่ายอื่นในการสร้างสังคมที่เป็นธรรม

วัตถุประสงค์
1. รณรงค์ สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมให้องค์กรธุรกิจในประเทศไทย
2. สนับสนุน ส่งเสริม ธุรกิจสามารถผสานนโยบาย CSR ที่แท้จริงอ สู่รูปธรรมการปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกองค์กร ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน
3. เป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อน ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดำเนินการด้าน  CSR  ที่แท้จริงตามมาตรฐานสากล
4. ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อผลักดันภารกิจสร้างความเข้าใจ  และขยายรูปธรรมแห่งการร่วมดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมในระดับสากล