เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
     ท่ามกลางปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทย เรายังคงได้ยินข่าวการคอรัปชั่นเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง หลายเรื่องราวมีความซับซ้อน แต่เกี่ยวข้องกับเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ SVN Talk ครั้งที่ 2/2552 จึงได้เชิญ คุณรสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานครฯ และประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของวุฒิสภา ในฐานะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งมีผลงานเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง ได้มาบรรยายในหัวข้อ “กลไกการคอรัปชั่น จากอดีตจนถึงปัจจุบัน” เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจสามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและรู้เท่าทันความเป็นไปของการคอรัปชั่นที่ผ่านมา