ปัจจุบัน โครงการแบ่งปัน เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ได้เริ่มดำเนินการมาเกือบครบ 1 ปีแล้ว โดยมีองค์กรภาคสังคมที่ทำงานพัฒนาด้านต่างๆจำนวนมาก เข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมทำงานกับองค์กรภาคธุรกิจที่มีความสนใจอยากร่วมพัฒนาสังคมผ่านการสนับสนุนองค์กรภาคสังคม
       โครงการแบ่งปัน ยังคงมองหาผู้ร่วมแบ่งปันในสังคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทย ผ่านการสนับสนุนองค์กรภาคสังคม โดยท่านสามารถร่วมแบ่งปันโดยการ
              1. แบ่งปันเงินทุน สนับสนุนการทำงานขององค์กรภาคสังคม
              2. แบ่งปันทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำงาน
              3. แบ่งปันความสามารถ งานศึกษา วิจัย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานขององค์กรภาคสังคม
              4. แบ่งปันเวลา โดยร่วมเป็นอาสาสมัคร ทำงานร่วมกับองค์กรภาคสังคม