เพื่อให้เกิดการแบ่งปัน ทำงานร่วมกัน และองค์กรที่เข้าร่วมสามารถมีความเชื่อมั่นในกันและกัน โครงการแบ่งปัน เพื่อสังคมที่ยั่งยืน จึงดำเนินงานโดยแบ่งเป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ
              1. แสวงหาและคัดเลือกองค์กรภาคสังคม ที่มีประสิทธิภาพและมีความมุ่งมั่นในการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของผู้นำ ความโปร่งใสในการบริหารจัดการขององค์กร และผลงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
              2. ค้นหาองค์กรภาคธุรกิจ ที่ดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม สนใจในประเด็นปัญหาสังคมนั้นๆ และอยากทำงานร่วมกับองค์กรภาคสังคม
              3. ประสานองค์กรทั้งสองภาค เพื่อทำงานพัฒนาร่วมกันอย่างเหมาะสมตามทรัพยากร ความรู้ความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย อีกทั้งยังสนับสนุนด้านข้อมูลและข่าวสารประเด็นทางสังคมต่างๆ ให้แก่ภาคธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
              4. ประชาสัมพันธ์ ผลที่สังคมได้รับจากการแบ่งปันของสองภาคส่วนให้สาธารณะชนได้รับรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากตัวอย่างจริง และการขยายผลสู่วัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันอย่างยั่งยืนในสังคมไทย

       “การร่วมมือแบ่งปันกันนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายดาย แต่การพยายามเพื่อสังคมของเราเองนั้นย่อมเป็นการลงทุนที่ไม่มีวันเสียเปล่า และผลกำไรตอบแทนที่คืนกลับมาอาจมิใช่เพียงการยอมรับหรือความนับถือจากสังคมเท่านั้น แต่เป็นการสร้างสังคมที่น่าอยู่และก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดีในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

ภาพการดำเนินงาน