เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม      การเยี่ยมชมภาคธุรกิจ ที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สมาชิกจะได้ร่วม
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสนทนากับผู้บริหารองค์กรนั้น ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานและพัฒนาองค์กร

2551 ครั้งที่ 2 บริษัทเอเชีย พรีซิชั่น จำกัด
     เป็นการเรียนรู้กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมความดีให้กับบุคลาก...
อ่านเพิ่มเติม
2551 ครั้งที่ 1 บ้านสายสนิท ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
     วันที่ 23-24 สิงหาคม 2551
          เป็นการระดมความเห...
อ่านเพิ่มเติม
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]