เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม     เป็นการเรียนรู้กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมความดีให้กับบุคลากร ประกอบด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการ คือ วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม กตัญญู เป็นการวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน สู่วิถีแห่งความสุข ประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งที่รากฐานขององค์กรอย่างแท้จริง