เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม     วันที่ 23-24 สิงหาคม 2551
          เป็นการระดมความเห็นเรื่องการพัฒนา ทางเลือก/ทางออก ของการพัฒนา CSR ในมุมมองของชาว SVN สู่การสร้างฐานวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันระหว่าง คน สังคม และ สิ่งแวดล้อม ความเห็นร่วมกันจากเวทีคือ การพัฒนาจิตวิญญาณของภาคธุรกิจจะสามารถเชื่อมโยงสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวด ล้อมได้หรือไม่ นั้นขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละองค์กร และเงื่อนไขทางสังคมตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ