เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม     "จากนวัตกรรมสู่คุณภาพผลิตภัณฑ์และธรรมาภิบาล ต่อทุกผู้คนและองค์กร"
          บริษัทที่ได้รับรางวัลมากมาย และหลากหลายที่โดดเด่นในหลายมิติ จากการริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม และการลงมือปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2550 ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นจากสถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์ และสมาคมธนาคารไทย ในการแสดงความเป็นธรรมต่อลูกค้า พนักงาน และ ผู้ถือหุ้นต่างๆ รวมทั้งสังคม