เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม     เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา สมาชิกเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) และผู้สนใจทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 40 ท่าน ได้เข้าร่วมทัศนศึกษากับโครงการ Rice berry & Organic Tour  โดยเดินทางไปเช้า-เย็นกลับ  ซึ่งในช่วงเช้าพาไปดูโมเดลธุรกิจเชิงสังคมข้าวไรซ์เบอร์รี่และโรงสีธัญโอสถ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย รศ.ดร.อภิชาติ  วรรณวิจิตร นักวิจัยผู้ปรับปรุงพันธ์ข้าวนี้  หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางไป เยี่ยมชม Green Living Camp ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และร่วมชมฟาร์มอินทรีย์ โดยคุณวีรยุทธ  สันติกฤษณเลิศ  นักธุรกิจรุ่นใหม่ ซึ่งหันหลังให้กับธุรกิจในระบบทุนนิยมและหันมาเอาดีกับการทำนาออร์แกนิค  สามารถชมภาพบรรยากาศ SVN Trip ในครั้งนี้เพิ่มเติมได้จาก

 https://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.812384898791975.1073741837.161646200532518&type=3