เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
     "ธรรมาธิปไตย การตัดสินใจที่เอาหลักการ ความจริง ความถูกต้อง เอาประโยชน์สุขของมหาชนเป็นตัวตั้ง โดยไม่เอาตัวเองและเสียงส่วนใหญ่มาเกี่ยวข้อง ข้อดี ถ้าตัดสินใจแล้วจะไม่มีการผิด แต่อาจจะไม่ถูกใจ ถ้าสังคมใดถือธรรมาธิปไตยเป็นหลัก จะเป็นสังคมที่เข้มแข็ง ประชาชนส่วนใหญ่จะถูกฝึกให้ยอมรับหลักการในระบบประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญจะถูกเทิดทูนไว้สูงสุด สังคมร่มเย็นเป็นสุข

     นักธุรกิจญี่ปุ่นมาลงทุนในไทยเทียบกับเวียตนาม จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นสูงถึง 5 เท่า 4 ส่วนเป็นค่าน้ำมันหล่อลื่น เมื่อมีการจัดอันดับประเทศที่น่าลงทุน ทำให้ไทยอยู่อันดับรั้งท้าย ทั้งนี้ภาคสังคมนำ ทำให้ภาคธุรกิจต้องเตรียมงบจ่ายเบี้ยใบ้รายทาง เช่น การสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นการยากที่จะบอกว่าธูรกิจทำอย่างถูกต้องบริสุทธิ์ ธุรกิจจะต้องมีธรรมะ ถ้าเราไม่มีธรรมะก็จะพังในที่สุด 40 เราเคยเชิญ enron มาวางธรรมาภิบาล และกลับอเมริกาก็มีการแต่งบัญชี และก็ล้มในที่สุด

     นักธุรกิจต้องเข้าใจใหม่ว่าควรจะมีธรรมาธิปไตย อยากจะเป็นองค์กรธุรกิจที่มีอนาคตจะต้องใช้ธรรมะนำ ผู้นำมีวิสัยทัศน์ ถือความจริง ถือความถูกต้อง ถือกฏหมายเป็นเกณฑ์"

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
เอกสารประกอบการบรรยาย Download