เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
     " ภาวะโลกร้อน คือ เป็นภาวะที่แสงและอุณหภูมิไม่สามารถสะท้อนออกไปได้หมด รวมถึงปรากฎการณ์ที่กระแสน้ำอุ่นชะลอตัว ความร้อนไหลไปตามเส้นทางน้ำ จนอาจจะเกิดภาวะการหยุดเพราะน้ำแข็งในขั้วโลกเกิดการหดตัวลง ทำให้เกิดพายุ ลมหมุน ไซโคลนและความแปรปรวน ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมากดังเช่น หนังเรื่อง The day after tomorrow สถานการณ์ภัยพิบัติขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องมีการเตรียมรับและปรับตัว ขณะนี้ที่เชียงใหม่ได้มีการเตรียมความพร้อม เช่น ความรู้เรื่องถุงยังชีพ กับภาวะการเตรียมตัวโดยที่ไม่ต้องรอรัฐเตรียมให้...

     หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น ก็จะเกิดขึ้น วันนี้กับสิ่งที่อยากให้เกิดคือ การตระหนักมากขึ้นต่อการรับมือ คนไทยมีการรับรู้เรื่องโลกร้อนแต่ยังไม่มีความตระหนัก หรือมีความตระหนักแต่ขาดแรงจูงใจในการลงมือทำเกิดการเลี่ยง สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นคือคนที่ลงมือเรื่องสิ่งแวดล้อมที่สามารถทำได้ตลอดเวลา ทั้งนี้แล้วนั้นทุกสิ่งอย่างขึ้นอยู่กับการเตรียมรับและการปรับตัว "

ผศ.ดร.จิระพล สินธุนาวา
เอกสารประกอบการบรรยาย Download