เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  SASIN ร่วมกับ SVN ในการจัดเสวนาเรื่อง "ภาษีมรดก" ขึ้น ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00-16.00 น. 
ณ สถาบันบัณฑิตฯศศินทร์ ห้อง 704 ชั้น 7 ซึ่งงานที่จัดในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่าง SASIN 
และ SVN ที่มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 120 ท่าน ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร.บัณฑิต นิจถาวร , คุณธีระ ภู่ตระกูล
, ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง , คุณศิริกัญญา ตันสกุล และคุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง (ผู้ดำเนินรายการ)