เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
     เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Venture Network Asia, Thailand) หรือ SVN จัดงานเสวนา “ปฏิรูปสังคมไทย..ความท้าทายของนักธุรกิจ” วันศุกร์ที่ 8 ส.ค. นี้ ที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศกมนตรี เพื่อขยายมุมมองในประเด็นปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางที่ภาคธุรกิจ จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมไทย
 
     คุณวัลล พิชญ์พงศา ประธานมูลนิธิเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) กล่าวว่า SVN เป็นเครือข่ายธุรกิจที่ทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกรวมกว่า 100 องค์กร/บริษัท รวมทั้งสมาชิกวิสามัญที่มาจากบุคคลที่สนใจ และภาคประชาสังคมด้วย
 
     “ทิศทางการทำงานของ SVN ในปี 2557-2558 นี้ เราจะเผยแพร่ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างและส่งเสริมนักธุรกิจ สนับสนุนการปฏิรูปสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ SVN Talk SVN Visit SVN Awards และโครงการข้าว Rice Berry เป็นต้น”
 
     การจัดงานเสวนาครั้งนี้ อดีตประธาน SVN คือ คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ คุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง และคุณวีระเดช สมบูรณ์เวชชการ ได้ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมการเสวนา โดยมี อาจารย์ประสาร มฤคพิทักษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
 
     นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ณ บรรทัดสุดท้าย : เรามีคน สังคม และโลก” โดยวิทยากรคนรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น คุณคทา มหากายี และคุณชุนกลาง ขุขันธิน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการประกอบธุรกิจ
 
     ทั้งนี้ หนึ่งในกิจกรรมเด่นของงานคือ ปาฐกถา หัวข้อ “ธรรมาภิบาล เพื่อการปฏิรูปสังคมไทย” โดยคุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)