เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


กำหนดการงานเสวนา ครั้งที่ 5 "กู้ 3.5 แสนล้าน จัดการหรือจัดโกง...น้ำ"

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้อง M301 ตึกมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร 
13.30 - 16.00 น. เสวนาเรื่อง "กู้ 3.5 แสนล้าน จัดการหรือจัดโกง...น้ำ"
    โดย
         ไพบูลย์ นิติตะวัน กรรมการตรวจสอบทุจริต วุฒิสภา
         อุเทน ชาติภิญโณ อดีตประธานกรรมการประธานผันน้ำลงทะเล
         ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)
         ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิ สืบนาคะเสถียร
         หาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิการจัดการน้ำแบบบูรณาการ
         ผศ.ดร. คมสัน มาลิสี รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


   ดำเนินรายการโดย
         สุริยันต์ ทองหนูเอียด เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย
16.00 - 16.30 น. ปัจฉิมกถา เรื่อง"การจัดการน้ำที่ยั่งยืน" โดยอาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด (อดีตอธิบดีกรมชลประธาน, คณะกรรมการยุทธศาสตร์-เพื่อวางระบบ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(กยน.) )
16.30 - 17.00 น. เปิดเวทีประชาชน แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น

จัดโดย
  เครือข่ายธุรกิจเื่พื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Venture Network : SVN)
  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต กลุ่มกรีน (Green Politics)
  มูลนิธิสืบนาคะเสถียร์ ชมรม สสร.50
  มูลนิธิการจัดการน้ำแบบบูรณาการ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
 สถาบันพัฒนาการเมือง