เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


       เทปงานเสวนา "ความจริงข้าวประเทศไทย ใครล่มจม ใครร่ำรวย" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้ร่วมเสวนา
    ดร.นิพนธ์  พัวพงศกร (นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย)
    คุณวิชัย  ศรีประเสริฐ (นายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย)
    คุณชุธิมา  ม่วงมั่น (ผู้จัดการโรงสีรักษ์ธรรมชาติ จ.ยโสธร)