เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


     Thai PBS สถานีโทรทัศน์ที่เป็นสื่อสาธารณะที่จะเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสารข้อมูลสำคัญ สู่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสารมวลชนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อสังคม ความเป็นสื่ออย่างเป็นสาธารณะ และจุดยืนที่เข้มแข็งภายใต้การเป็นสื่อของประชาชน โดยให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของ SVN Talk : Thai PBS เวทีที่สร้างพื้นที่ในสาระความรู้ความเข้าใจอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน สื่อบุคคลที่มีบทบาทของคุณเทพชัย หย่อง เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนทีวีสาธารณะของประชาชน
เอกสารประกอบการบรรยาย Download