เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
     ธุรกิจเพื่อสังคมนายวัลลภ พิชญ์พงศา  ประธานเครือข่ายและสิ่งแวดล้อม (Social Venture Network (Thailand))  หรือ SVN กล่าวถึงงานมอบรางวัล SVN Award ประจำปี 2560  ว่า การมอบรางวัลในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 20 ของการก่อตั้งเครือข่ายฯ ที่นับเป็นจุดเริ่มต้นของการปลุกความตื่นรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยนั้น  มีความพิเศษและแตกต่างไปจากทุกปี คือ องค์กรหรือกลุ่มที่ได้รับรางวัลในปีนี้ จะไม่ใช่องค์กรใหญ่ๆ แต่จะเป็นกิจการ กลุ่มธุรกิจ และเครือข่าย ที่มีขนาดเล็กแต่มีความเด่นชัดในจุดมุ่งหมายและการดำเนินงาน ที่สร้างคุณประโยชน์และช่วยลดปัญหาสังคม  โดย 5 ใน 7  ผู้ได้รางวัลในปีนี้ ยังเป็นกลุ่มที่บริหารงานโดยคนรุ่นใหม่  
“ปัจจุบันบริบทของซีเอสอาร์  เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่เรื่องให้ของ การบริจาค หรือมีผลกำไรแล้วค่อยแบ่งมาดูแลสังคม แต่จะต้องเป็นบริบทเดียวกันกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่จะต้องคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และความเจริญของกิจการไปพร้อมๆ กัน โดยมีการบรรจุในวิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร   และจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่มีการสื่อสารเชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็วและวงกว้างมากขึ้น  องค์กรขนาดเล็กและคนรุ่นใหม่ได้รับรู้ มีความตื่นตัว ด้านสังคมมาก โดยมีการรวมพลังกันทำงาน  ซึ่งเราอยากส่งเสริมพลังที่ดีนี้  คณะกรรมการ  จึงเห็นพ้องที่จะให้รางวัลในปีนี้  เชิดชูไปที่องค์กรที่มีขนาดเล็ก และกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น   ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ปัจจุบันองค์กรใหญ่ๆ  ต่างตระหนักกันมากขึ้นถึงประโยชน์และคุณค่าของการดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น  เนื่องจากมีมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากลมาใช้เป็นเครื่องมือมากมาย ขณะนี้ในส่วนภาครัฐก็มีนโยบายชัดเจนส่งเสริมชัดเจน”  
ในการมอบรางวัล  SVN Award ประจำปี 2560  ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานมอบรางวัล โดยรางวัลภาคธุรกิจยอดเยี่ยม  คือ  กิจการ “ซาเล้งไม้กวาดดอกหญ้าคำดี”    รางวัลภาคสังคมยอดเยี่ยม  มีสองรางวัล คือ 1. เครือข่ายความคิดสร้างสรรค์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและจัดการภัยพิบัติ (Design for Disasters:D4D)  2. โครงการ ผูกปิ่นโตข้าว   รางวัลภาคเยาวชนยอดเยี่ยม รางวัล พรชัย นิตย์ผลประเสริฐ  คือ1.กลุ่มสองล้อรักษ์บ้านเกิด จังหวัดสตูล  และ รางวัล ผู้เริ่มประกอบการเพื่อสังคม Young Social Enterprise  มี 3 รางวัล คือ  
     1. TP Packaging Solution  
     2. ร้านคุณตาคุณยาย  โครงการเพื่อผู้สูงอายุ For Oldy 
     3. กิจการเพื่อสังคม a-chieve
                                                                            
     ด้านแนวทางในการพิจารณาให้รางวัล  นายวัลลภ  เปิดเผยว่า จะต้องเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการดำเนินการที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม โดยการคัดเลือกมีทั้งการพิจารณาจากข้อมูล การเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ “เชื่อว่า รางวัลในปีนี้จะจุดประกายให้เห็นว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ใครๆ ก็ทำได้ ไม่ได้จำกัดที่ขนาดขององค์กร หรือ เงินทุน  และลำพังเพียงคนๆเดียว หรือกลุ่มเล็กๆ ที่มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทำความดี  ไม่ช้านานความดีที่ริเริ่มทำนั้นก็จะก่อเกิดเป็นพลังและสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน ซึ่งกลุ่มองค์กรที่ได้รางวัลในปีนี้เป็น
บทพิสูจน์ที่ชัดเจน”
     เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 โดยเป็นการรวมตัวกันของนักธุรกิจที่มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยกิจกรรมหลักของเครือข่ายจะมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการประชุม การจัดเวทีสัมมนา การลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการต่างๆ และงานสำคัญประจำปีคือ การคัดเลือกองค์กร กลุ่มบุคคล เครือข่าย เพื่อรับรางวัล SVN  Award