เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
   บริษัท กล่องดินสอ จำกัด เป็น กิจการเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายหลักใน13การช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้มีคุณภาพชีวิตชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยจะเน้นการมีส่วนร่วม และ การสร้างความเข้าใจ ของทั้งผู้พิการทางสายตา คนในครอบครัว และ คนในสังคม เพื่อพัฒนาตุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการทางสายตาอย่างยั่งยืน ในช่วงไม่กี่ปีที่ บริษัท กล่องดินสอเกิดขึ้น ได้มีผลงาน และ กิจกรรมมากมายที่จัดขึ้นเพื่อผู้พิการทางตา เช่น การพาไปวิ่ง การสอนทำอาหาร การไปเที่ยวทะเล การสร้างอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางตา นิทานภาพนูน รวมถึงการพัฒนาความสามารถ และ จัดหาอาชีพให้แก่ผู้พิการทางตา หนึ่งในผลงานที่โดดเด่นคือ อุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาหลายคน ได้มีโอกาสสัมผัสถึงประสบการณ์ในการวาดรูปเป็นครั้งแรกในชีวิต ด้วยอุปกรณ์ที่ชื่อว่า “เล่นเส้น" หรือ ปากกาวาดรูปสำหรับผู้พิการทางสายตา ที่ใช้เส้นเชือกแทนน้ำหมึก ทำให้ผู้พิการทางตา สามารถใช้มือสัมผัสถึงลายเส้นที่ตนเองเป็นคนวาดสินค้าดังกล่าวเป็นที่ยอมรับ และค่อยๆขายได้ในวงกว้างมากขึ้น “กล่องดินสอ" จึงเป็นกิจการเพื่อสังคมเกิดใหม่ ที่มีเป้าหมายทางสังคมที่ชัดเจน มีรูปแบบธุรกิจที่อยู่รอดได้ตนเอง และสร้างนวัตกรรมทางสังคมให้เกิดขึ้น
  จึงสมควรประกาศราวัล SVN AWARD ผู้เริ่มประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneur Start Up Award) ประจำปี 2557