เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  จากภัยพิบัติน้ำท่วมพุทธศักราช 2553 ถึงมหาอุทกภัย 2554 จวบจนปัจจุบัน มีคณะนักวิชาการที่ทุ่มเททำงานอยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อแก้วิกฤตน้ำของประเทศ ด้วยการให้ข้อมูลความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่สื่อมวลชน อาสาสมัครและประชาชน กระทั่งใช้ความกล้าหาญทางวิชาการออกแถลงการณ์ในนาม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ วสท. ซึ่งครั้งนั้นมีคุณสุวัฒน์ เชาว์ปรีชาเป็นนายกสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ วสท. อย่างเต็มกำลัง  ภารกิจนี้ได้สืบทอดมาจนถึงคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ วสท.ชุดใหม่ ซึ่งได้สานต่อจริยธรรมทางวิชาการเสนอแนะแนวทางและทัดทานการแก้ไขปัญหา ที่ไม่ถูกต้องถึงผู้นำรัฐบาลพร้อมกับเสียสละเวลาลงพื้นที่เพื่อหาทางจำกัดขอบเขตความเสียหายให้มากที่สุด จากการเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อทำงานอย่างหนักของคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ วสท.ทั้งสองชุด ต้องตรากตรำกับงานประจำในตำแหน่งอาจารย์ และคณะกรรมการชุดต่างๆ มานานกว่า 3 ปี ยังผลให้สามารถปกป้องการสูญเสียงบประมาณประเทศ ที่อาจจะต้องจ่ายไปอย่างสูญเปล่าหลายแสนล้านบาทไว้ได้อย่างน่ายกย่อง และยังช่วยปกป้องความสูญเสีย ด้านสิ่งแวดล้อมและหยุดยั้งความเดือดร้อนของประชาชนที่อาจจะต้องรับผลกระทบจากการทำโครงการที่ไม่ถูกต้องลงไปได้อย่างน่าชื่นชมอีกด้วย คณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ วสท.ชุดล่าสุดทั้งสองสมัย    โดยมี ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร อาจารย์ประจำภาควิชาทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.บัญชา ขวัญยืน คณะบดีคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานตามลำดับ สมควรได้รับประกาศรางวัล SVN AWARD ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี  2557