เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
   การประกอบธุรกิจด้วยความประณีตใส่ใจต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ที่มีโอกาสสร้างมลภาวะในกระบวนการผลิต เป็นการลงทุนที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างหนัก  จึงเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กอย่างยิ่ง  
   สมุยอักษร เป็นกิจการโรงพิมพ์บนเกาะสมุยอันเป็นแหล่งทรัพยากรที่สวยงาม และทรงคุณค่าสูงยิ่งของประเทศ  โดยใช้ความพยายามสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการด้วยการเปลี่ยนของเสียจากขบวนการผลิตให้เป็นวัตถุดิบที่มีประโยชน์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้เป็นแบบอย่างแก่พนักงานอีกด้วย    ประการสำคัญคือ การสานพลังปกป้องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญของธุรกิจ ด้วยการสร้างความร่วมมือในหมู่พนักงานและประชาสังคมทุกภาคส่วน จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 
   สมุยอักษร ได้ก่อให้เกิดกิจกรรมการปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในอ่าวไทย ทำให้ผู้รับสัมปทานต้องละเว้นการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่อ่อนไหวรอบเกาะสมุย จนในที่สุดได้เกิดข้อตกลงเขตปลอดภัยการประมงและการท่องเที่ยวทางทะเลขึ้น แม้ว่าวันนี้ยังเหลือแท่นขุดเจาะในแหล่งทรัพยากรที่อ่อนไหวซึ่งดำเนินการไปก่อนแล้วก็ตาม แต่การเฝ้าระวังเพื่อปกป้องอ่าวไทยรอบเกาะสำคัญ สมุย พะงัน เต่า ให้ได้รับความปลอดภัยอย่างยั่งยืนจากผลกระทบที่ยากแก่การแก้ไขก็ยังดำเนินต่อไป ซึ่งถือเป็นการปกป้องแหล่งอาหารและทรัพยากรที่สำคัญของคนไทยทุกคน
 
   สมุยอักษร จึงสมควรได้รับการประกาศรางวัล SVN AWARD ภาคธุรกิจดีเด่นขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อยกย่องให้เป็น “ผู้ประกอบการธุรกิจที่เสียสละเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชาติ”