เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
   สามพราน ริเวอร์ไซด์ หรือ หรือที่รู้จักในนาม โรสการ์เด้น ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวริมสายน้ำ ที่สวยงามและทรงคุณค่า โรสการ์เด้น วันนี้มิได้เพียงดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งแสวงหากำไรสูงสุดเท่านั้น แต่ได้ก้าวไปสู่การวางรากฐาน ให้การดำเนินธุรกิจกับการอยู่ร่วมกันของสังคมและชุมชนเป็นเรื่องเดียวกันอย่างเป็นที่ประจักษ์ ด้วยการแปรพลังทางธุรกิจให้เป็นพลังทางการตลาดแก่ชุมชน การมอบจุดแข็งของภาคธุรกิจให้ค้ำจุนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเช่นนี้ ถือเป็นการวางรากฐานการอยู่ร่วมกันที่ทรงคุณค่าให้สังคมอย่างมีนัยสำคัญ เพราะในท่ากลางการเก็บค่าการตลาดที่สูงเกิน เอื้อมของธุรกิจเดียวกัน แต่ โรสการ์เด้น กลับเปิดทางให้ชุมชนได้ขายสินค้าโดยตรงด้วยราคาที่เป็นมิตร ให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อสินค้าด้วยราคาที่เป็นธรรม ถือเป็นความสวยงามของการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่ธุรกิจและชุมชนจะเติบโตร่วมกันไปอย่างยั่งยืน ในนาม “ตลาดสุขใจ”
 
   ถือเป็นต้นแบบการประกอบกิจการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดวิถีชีวิตอันดีงามของเกษตรกร ด้วยจิตใจที่ตั้งอยู่บนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และผู้บริโภค ตลอดจนการทำให้วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวโลกอย่างทรงคุณค่า สามพราน ริเวอร์ไซด์ จึงสมควรได้รับการประกาศรางวัล SVN AWARD ภาคธุรกิจดีเด่นขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องให้เป็น “ผู้ประกอบการทางธุรกิจที่ทรงคุณค่ากับชีวิตและสังคม”