เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
   “การศึกษาควรรับใช้สังคม เราเรียนจากของจริง เพราะการศึกษา คือ นวัตกรรม”  มหาวิทยาลัยรังสิตมิได้เป็นสถาบันที่มีพร้อมแต่เพียงสาขาวิชาที่หลากหลายเท่านั้น       
แต่ยังมีความโดดเด่นทางนวัตกรรมการศึกษา โดยเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นที่ประจักษ์ เป็นสถาบันที่บ่มเพาะให้ผู้เรียนยึดถือหลักธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพเป็นสำคัญ 
 
   ในท่ามกลางสังคมที่กำลังเปลี่ยนผ่าน ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำได้ขยายห่างออกไปอย่างยากที่จะหยุดยั้งได้  มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดกว้างให้บุคคลผู้ทรงความสามารถและมีอุดมคติได้อุทิศตนต่อสังคมอย่างมีหลักมั่น สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่เรียนรู้จากของจริง ให้โอกาสแก่คนหนุ่มสาวได้อุทิศตนทำงานรับใช้ชาวบ้านชนบทที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากเดือดร้อน กล้าหนุนเสริมให้เข้าไปมีบทบาทแม้ในประเด็นที่ต้องเผชิญความกดดันอย่างร้อนแรง โดยใช้ศักยภาพทางวิชาการอย่างเต็มความสามารถในการเกื้อกูลให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม  ถือเป็นกัลยาณมิตรของประชาชนผู้ทุกข์ยาก โดยมิได้หวั่นเกรงต่อการเสียโอกาสทางธุรกิจ  
 
   นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของมหาวิทยาลัยอันเป็นแหล่งบ่มเพาะคนให้เลิศในทางปัญญาและสูงค่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม จึงสมควรได้รับการประกาศรางวัล SVN AWARD ภาคธุรกิจดีเด่นขนาดใหญ่ ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องให้เป็น “สถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม”