เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทคนไทยผู้ริเริ่มการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด การสร้างความสำเร็จร่วมกันของสังคม องค์กร และพนักงาน
เพื่อความสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน โดยเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจด้วยการใช้ความยั่งยืนของส่วนรวมเป็นตัวขับเคลื่อนแทนการ
ใช้ผลกำไรจากธุรกิจเป็นตัวตั้งนั้น เป็นแนวทางที่นำมาซึ่งความยั่งยืนให้กับองค์กรอันจะนำไปสู่การพัฒนา
และยกระดับเศรษฐกิจตลอดจนสร้างสังคมโดยรวมให้แข็งแรง และตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา 
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ฯ ได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วว่า ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการสร้างกลไกและเครื่องมือการพัฒนาความยั่งยืนของสังคม สร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการลงมือทำ
พร้อมเป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้องค์กรธุรกิจอื่นหันมาตระหนักและดำเนินธุรกิจที่เกื้อกูลสังคมและสิ่งแวดล้อม
และร่วมกันสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชัน
ด้วยผลงานและความตั้งใจ จึงสมควรได้รับการประกาศรางวัล SVN AWARD ประจำปี 2557 ภาคธุรกิจดีเด่นขนาดใหญ่
ยกย่องเป็น “องค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างดียิ่ง”