เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) จัดงานเสวนา"พลังของกิจการเพื่อสังคม เมื่อภาคธุรกิจ และภาคสังคมร่วมกันสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย
คุณวัลลภ        พิชญ์พงศา      ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN)
คุณปรีห์กมล   จันทรนิจกร      ผู้ก่อตั้ง Ma:D  Club  for  Change
คุณฉัตรชัย      อภิบาลพูนผล ผู้ก่อตั้ง บริษัท กล่องดินสอ  จำกัด
และงานมอบรางวัล SVN AWARD ประจำปี 2557 โดยคุณอานันท์ ปันยารชุน
เป็นประธานมอบโล่รางวัล เพื่อเชิดชูองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
 
รางวัล SVN AWARD ประจำปี 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 13 ราย แบ่งเป็นประเภทดังนี้
รางวัลภาคธุรกิจดีเด่น มี 4 ราย ได้แก่
1. กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
2. มหาวิทยาลัยรังสิต
3. สามพราน ริเวอร์ไซด์
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุยอักษร
รางวัลภาคสังคมดีเด่น มี 4 ราย ได้แก่
1. ทีมงานแพทย์วิถีธรรม  โรงพยาบาลโพธาราม
2. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
3. กลุ่มอนุรักษ์บ้านหนองตาด อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
4. เครือข่ายเฝ้าระวังและรับผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำ 5 จังหวัด
รางวัลภาคเยาวชนดีเด่น มี 1 ราย ได้แก่
1. กลุ่มจักรยานสานฝัน
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ มี 2 ราย ได้แก่
1. คณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. คณะอนุกรรมการสิทธิชุมชน ในคณะกรรมการ
รางวัลผู้เริ่มประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneur Start Up Award) มี 2 ราย ได้แก่
1.  Ma:D  Club  for  Change
2. บริษัท กล่องดินสอ จำกัด
และกล่าวปิดงานโดย อาจารย์สุลักษณ์   ศิวรักษ์